ค้นหา

 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 สภาพทั่วไป
 ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
 แหล่งท่องเที่ยว
 ภาพกิจกรรม
 การชำระภาษี
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
 กระดานข่าว
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
สมาชิกสภา
 
 
Username:
password:
 

สมัคร ยกเลิก

 
 
08/11/2554 15:08:39 (อ่าน 1121 ครั้ง : โดย Ch. Weeratep)
การจัดพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลงสู่ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี

 

คำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน

ที่    ๔๙๓/๒๕๕๔

เรื่อง   การจัดพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ ลงสู่ตำแหน่ง

ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗)

 

 


อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และความในข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๔   จึงให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลงสู่ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗)  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

         

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

 

                                      สั่ง    วันที่   ๒๙   เดือน   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๔

 

 

 

                                                 (ลงชื่อ)

                                                          ( นางสำรวย  สมพงษ์ )

                                                     นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน

 

บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง  3  ปี (2555-2557)
แนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ 493/2554 ลงวันที่  29 กันยายน 2554
ลำดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ กรอบอัตรากำลังเดิม กรอบอัตรากำลังใหม่  เงินเดือน  หมายเหตุ
ที่ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ระดับ
1 นายพรพงศ์  สมสกุล ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 00-0101-001 นักบริหารงานเทศบาล 7 00-0101-001 นักบริหารงานเทศบาล 7     24,010.00  
        (ปลัดเทศบาล)     (ปลัดเทศบาล)      
2  -ว่าง-   00-0301-001 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว 00-0301-001 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว              -    
        สำนักปลัดเทศบาล            
3 นายอำนาจ  นารีบุตร วท.บ.เทคโนโลยี 01-0102-001 นักบริหารงานทั่วไป 6 01-0102-001 นักบริหารงานทั่วไป 6     17,690.00  
    (อุตสาหกรรมก่อสร้าง)   (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)     (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)      
4  -ว่าง-   01-0215-001 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5/6ว 01-0215-001 เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3-5/6ว              -    
5 นายศุภกานต์  บุตรวัง คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 01-0201-001 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 01-0201-001 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5     12,530.00  
6 นางสุมาลี  อินทพันธ์ บธ.บ.(บริหารทั่วไป) 01-0208-001 บุคลากร 5 01-0208-001 บุคลากร 5     13,160.00  
7 นายสุรศักดิ์  ทองสุข คบ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 01-0704-001 นักพัฒนาชุมชน 4 01-0704-001 นักพัฒนาชุมชน 4     10,950.00  
8 นายอภิชาติ  เสียงล้ำ น.บ. 01-0202-001 นิติกร 5 01-0202-001 นิติกร 5     12,240.00  
9 น.ส.สุพรรษา  นารีบุตร บธ.บ.(การจัดการธุรกิจบริการ) 01-0212-002 เจ้าพนักงานธุรการ 4 01-0212-002 เจ้าพนักงานธุรการ 4     10,440.00  
10 จ.อ.อดิศักดิ์  วัจนานนท์ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 01-0222-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 5 01-0222-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 5     13,470.00  
11 น.ส.มยุรฉัตร  ทองโพธิ์ศรี ปวส.(คอมพิวเตอร์) 01-0214-001 เจ้าพนักงานทะเบียน 4 01-0214-001 เจ้าพนักงานทะเบียน 4      9,440.00  
12 นางนริศรา  สาไชยันต์ บธ.บ.(สารสนเทศการจัดการ) 01-0205-001 นักวิชการประชาสัมพันธ์ 4 01-0205-001 นักวิชการประชาสัมพันธ์ 4      9,700.00  
13 นายบุญเลียง  คูณเมือง ศศ.บ.(การปกครองท้องถิ่น) ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ - ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ -      9,910.00  
14 นายสวัสดิ์  สินเติม ป.4 ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง - ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง -     11,630.00  
15 นางสาวสกาวเดือน  สุพรรณ์ บธ.บ.(การบัญชี) ลูกจ้างประจำ พนักงานวิทยุ - ลูกจ้างประจำ พนักงานวิทยุ -      9,150.00  
        กองคลัง            
16 นางสังวรณ์  วงศ์จันลา บธ.บ.(การบัญชี) 04-0103-001 นักบริหารงานการคลัง 7 04-0103-001 นักบริหารงานการคลัง 7     19,860.00  
        (ผู้อำนวยการกองคลัง)     (หัวหน้ากองคลัง)      

ลองเข้าระบบ Admin ดูนะครับ
เทศบาลตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลอำนาจเจริญ webmaster montri_pa@hotmail.com